Inn På Tunet

 
 

Kjerlingland er en godkjent inn på tunet gård gjennom matmerk, men hva er egentlig inn på tunet?

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid , mestring, utvikling og trivsel. Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak:  Å bruke dyr i terapi, arbeide med hagebruk og mestring av konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på å forbedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på tunet-gårdsbruk.

Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Det er i dag godkjente Inn på tunet-gårdsbruk over hele Norge. Målet er å både øke antall brukere og antall tilbydere for å forebygge og rehabilitere.

Tjenesteområder:

De viktigste tjenesteområdene for Inn på tunet er:

  • Oppvekst og opplæring: allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, fritid m.m

  • Arbeid: arbeidstrening og rehabilitering

  • Helse og omsorg: rus, funksjonshemming, psykisk helse, demens m.m.

I tillegg tilbyr Inn på tunet  tjenester innen integrering av innvandrere og flyktninger, kriminalomsorg og forebygging.

(teksten er hentet fra matmerk sine hjemmesider, http://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet/om-inn-pa-tunet

254923_438378442867218_1474143599_n.jpg